„Bucharest Brass Competition este un concurs cu anvergură internațională, dedicat tinerilor muzicieni care studiază instrumentele de alamă (trompetă, corn, tubă, trombon), și se va desfășura online în perioada 01-05 Octombrie.
 

ÎNSCRIERI:

1. până pe data de 10 septembrie (inclusiv) > înscrierile se pot face prin completarea formularului, disponibil aici: http://bit.ly/397olMl. Formularul completat trebuie să conțină CV-ul participantului și dovada plății taxei de participare în valoare de 200 lei, achitată în contul Asociației BAROCkeri (IBAN: RO83 BRDE 410S V043 1077 4100, cod SWIFT: BRDEROBU).
2. până pe data de 25 septembrie (inclusiv) > participanții trebuie să trimită pe adresa a.barockeri@gmail.com trei fișiere video cu interpretarea celor trei lucrări incluse în competiție (descrise mai jos). Fișierele pot fi trimise folosind un serviciu de transfer online (precum wetransfer.com).
 

CERINȚE VIDEO:

FILMARE CLARĂ
 • Fețele și mâinile participanților ar trebui filmate clar. Trebuie să apară în cadru atât interpretul cât și acompaniatorul (unde e cazul).
EDITARE ȘI PROCESARE
 • Orice editare efectuată după începerea filmării nu va fi acceptată, cu excepția opririlor între mișcări.
 • Participanții pot adăuga subtitrări cu numele piesei când începe înregistrarea. Alte post-producții nu vor fi acceptate.
 • Dacă în videoclip se găsește vreo postproducție neacceptată sau dacă există o post-producție sau o modificare pe coloana sonoră, participantul va fi descalificat fără notificare.
SPAȚIU, COD VESTIMENTAR, TEHNICĂ VIDEO
 • Nu există nicio limitare legată de spațiul de filmare, a codului vestimentar și a tehnicii video. Vă rugăm să vă îmbrăcați într-un mod corect. Participanții își pot auto-aranja cadrul de filmare în funcție de disponibilități.
 • Utilizarea de echipamente video profesionale nu este o necesitate. Videoclipurile realizate cu echipamente simple, cum ar fi telefoanele mobile, sunt suficiente.
DREPTURI DE AUTOR
 • Prin înscrierea în competiție, participanții acceptă cedarea, către Asociația BAROCKeri, a drepturilor de difuzare online asupra fișierelor video trimise la înregistrare, precum și publicarea numelui și a rezultatelor obținute.
 • Asociația BAROCKeri poate încărca videoclipurile pe site-ul web, canalul YouTube sau alte platforme online pentru competiție, promovare sau alte utilizări, fără să anunțe participanții.
TRANSMITEREA FIȘIERELOR VIDEO
 • Se acceptă fișiere cu extensia .avi, .wmv, .mov, mpeg4, .mp4.
 • Fișierul video poate fi încărcat pe orice platformă online de distribuire de documente (precum wetransfer.com) și servicii cloud (de exemplu, Google Drive, Dropbox etc.). Link-ul de descărcare trebuie trimis pe adresa a.barockeri@gmail.com.
 • Orice încărcări pe site-urile de distribuire video online (de ex. YouTube) care nu au putut fi descărcate direct nu sunt acceptate.
 • Vă rugăm să vă asigurați că personalul competiției poate descărca direct videoclipul prin intermediul link-ului de descărcare. Dacă videoclipul poate fi descărcat doar cu un cont înregistrat, videoclipul nu va fi procesat.
 • Participanții ar trebui să se asigure că documentul poate fi descărcat în mod normal în orice moment după 25 septembrie.
 • Orice linkuri și fișiere trimise care nu au putut fi identificate, deschise, descărcate și redate nu vor fi procesate.
 

DESFĂȘURARE:

Sunt două grupe de vârstă / studii: grupa 1 – 14-19 ani (elevi ai liceelor de muzică sau studenți, anul I de studiu); grupa 2 – 20-28 ani (studenți ai anilor superiori, masteranzi sau absolvenți de studii muzicale superioare).
Prima etapă de concurs presupune interpretarea a două lucrări, dintre care una românească. Lucrările românești contemporane (scrise de Sebastian Androne-Nakanishi, Aurelian Băcan, Dan Buciu, Dan Dediu) sunt puse gratuit la dispoziție celor interesați, fiind publicate online pe site-ul proiectului (https://barockeri.ro/bbc/).
În etapa finală, concurenții vor prezenta un concert cu acompaniament de pian, conform repertoriului (disponibil aici: https://barockeri.ro/bbc/repertoriu/).
Zilele de desfășurare a etapelor competiției se vor încheia cu dezbateri / conferințe pe teme de interes pentru tinerii muzicieni, susținute de membrii juriului, evenimente cu acces liber pentru toți participanții înscriși:
 • „Despre sunet” (Florin Pane)
 • „Intonație” (Giuliano Sommerhalder)
 • „Cum ne pregătim pentru un examen” (Ionuț Podgoreanu)
 • „Cum să ne autodepășim” (Alexandru Corlan)
 • „Importanța articulației pentru definirea sonoră” (Ioan Rațiu)
 • „Breathing gym” (Theo Wolters)
Membrii juriului sunt: Ionuț Podgoreanu – solist corn la Liceu Opera Barcelona; Ioan Rațiu – fost solist corn la Duisburger Philarmoniker; Giuliano Sommerhalder – trompetist principal la Orchestra Filarmonică Rotterdam; Theo Wolters – fost trompetist la Royal Concertgebouw Orchestra; Florin Pane – solist trombon la Filarmonica „George Enescu”; Alexandru Corlan – solist tubă la Orchestra Filarmonică „Transilvania” Cluj-Napoca.
 

PREMII:

Participanților li se vor acorda diplome de participare şi premii, după cum urmează:
🏆 marele premiu – 1.000 euro
Pentru fiecare grupă de vârstă:
🥇 premiul I – 800 euro
🥈 premiul II – 550 euro
🥉 premiul III – 300 euro
🥉 premiu special* – 200 euro
*pentru interpretarea unei compoziții românești
Premiile în bani vor fi completate de partenerii proiectului, astfel:
 • Buffet Crampon Group acordă câștigătorului marelui premiu un voucher cu valoarea de 1.200 euro. Voucherul poate fi folosit pentru achiziționarea unui instrument aparținând brand-urilor Buffet Crampon Group;
 • Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare îl va invita pe câștigătorul marelui premiu să performeze ca solist cu orchestra în cadrul stagiunii 2020-2021;
 • „Tinerimea Română” va invita trei dintre câștigătorii competiției să colaboreze în cadrul proiectelor sale;
 • LCD Musical Service va asigura repararea și recondiționarea a două instrumente ce aparțin participanților la concurs (nu neapărat dintre câștigători).
Bucharest Brass Competition is an international contest for the young musicians who study brass instruments (trumpet, horn, trombone and tuba), and will be held online between October 01-05, 2020.
 

APPLICATIONS:

1. until September 10 (inclusive) > applications can be send by completing the form, available here: http://bit.ly/397olMl. Completed applications must include a short biography and proof of payment of the application fee – 200 Ron in BAROCKeri Association account (IBAN: RO83 BRDE 410S V043 1077 4100, cod SWIFT: BRDEROBU).
2. until September 25 (inclusive) > participants must send at a.barockeri@gmail.com 3 video files (saved as mp4) performing the 3 works included in competition (described below). The files can be send via any online transfer app (such as wetransfer.com).
 

VIDEO REQUIREMENTS:

The videos submitted by participants should fulfil the following requirements:
 
CLEAR FILMING
 • Faces and hands of all participants should be filmed clearly in the video. Both the interpreter and the accompanist must appear in the frame (where applicable).
EDITING AND TOUCH-UPS
 • Any editing made after the start of performance will not be accepted except for stops between each movement.
 • Participants may add captions of the name of the piece when the performance starts. Other post-productions will not be accepted.
 • If any unaccepted post-production is found in the video, or if there is any post-production or touch-up on the soundtrack, the participant will be disqualified without notification.
VENUE, DRESS CODE, VIDEO SHOOTING TECHNIQUE
 • There is no limitation on the venue, dress code and technique of video shooting. Please dress in a neat and proper manner. Participants may self-arrangement the shooting matter according to their own conditions.
 • Use of professional cameras or equipment is not a must. Videos taken with simple equipment, such as mobile phones, are enough.
COPYRIGHT
 • By applying, the participants accept the assignment of online broadcasting rights to BAROCKeri Association for the video files sent for registration, and also accept for publication of the name and results obtained.
 • BAROCKeri Association may upload the videos to the website, YouTube channel or other online platforms for the competition, promotion or other uses without notifying participants.
VIDEO UPLOADS
 • We accept .avi, .wmv, .mov, .mpeg4, .mp4 files only.
 • The video file should be uploaded to any online document-sharing (e.g. wetransfer.com) and cloud services platform (e.g. Google Drive, Dropbox, etc.). The download link should be submitted at a.barockeri@gmail.com.
 • Any uploads to online video-sharing websites (e.g. YouTube) that could not be downloaded directly are not accepted.
 • Please ensure that the competition staff can directly download the video through the download link. If the video can only be downloaded with a registered account, the video will not be processed.
 • Participants should ensure that the document can be downloaded normally at any timepoint after September 25.
 • Any submitted links, files that could not be identified, searched, opened, downloaded and played will not be processed.
 

PROCESS:

There are two age categories: 14-19 years and 20-28 years.
The first stage of the competition involves the interpretation of two works, one of which is Romanian. The Romanian contemporary works (by composers Sebastian Androne-Nakanishi, Aurelian Băcan, Dan Buciu, Dan Dediu) are available to those interested – being published online at https://barockeri.ro/bbc/. In the final stage, the contestants will present a concert with piano accompaniment, according to the repertoire (available here: https://barockeri.ro/bbc/repertoriu/).
Competition days will end with debates / conferences on topics of interest to young musicians, supported by the members of the jury, events with free access for all participants registered:
 • “About sound” (Florin Pane)
 • “Intonation” (Giuliano Sommerhalder)
 • “How to prepare an exam / audition” (Ionuț Podgoreanu)
 • “Self-improvement” (Alexandru Corlan)
 • “The importance of articulation for sound definition” (Ioan Rațiu)
 • “Breathing Gym” (Theo Wolters)
The members of the jury are: Ionuț Podgoreanu – solo horn at Liceu Opera Barcelona; Ioan Rațiu – former solo horn at Duisburger Philarmoniker; Giuliano Sommerhalder – principal trumpet at Rotterdam Philharmonic Orchestra; Theo Wolters – former trumpet player at Royal Concertgebouw Orchestra; Florin Pane – solo trombone at George Enescu Philarmonic; Alexandru Corlan – solo tuba at “Transylvania” Philharmonic Orchestra Cluj-Napoca.
 

PRIZES:

All competitors will receive participation diplomas and will be awarded as follows:
🏆 The Grand Prize – € 1000
For each category:
🥇1st Prize – € 800
🥈 2nd Prize – € 550
🥉 3rd Prize – € 300
🥉 Special Prize* – € 200
*for interpreting a Romanian composition
The cash prizes will be completed by the project partners, as follows:
 • Buffet Crampon Group grants a voucher worth € 1200 for the winner of the grand prize. The voucher can be used to purchase an instrument from the Buffet Crampon Group brands;
 • The “Dinu Lipatti” Philharmonic from Satu Mare will invite the winner of the Grand Prize to perform as a soloist with the orchestra during the 2020-2021 season;
 • “Tinerimea Română” will invite three of the winners to collaborate in its projects;
 • LCD Musical Service will ensure the repair and refurbishment of two instruments belonging to the contest participants (not necessarily among the winners).